• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Освітня програма

Освітня програма

Косоньської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з угорською мовою навчання

Берегівської районноїради Закарпатської області

на 2018/2019 навчальний рік

Погоджено:

засідання педагогічної ради

протокол №10

«31» серпня 2018 р.

Затверджено:

В.о. директора ЗЗСО

Яноші А.А.

Наказ №88 від 03.09.2018 р.

І. Загальні положення освітньої програми

Освітня програма Косоньської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. Брегівської районної ради Закарпатської області розроблена на виконання Закону України «Про освіту» ст.ст..26,33, Закону України «Про загальну середню освіту» ст. 15, постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанова Кабінету Міністрів України 21 лютого 2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказів Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», № 405 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», № 406 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»,№ 408 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

Освітня програма початкової, базової та повної загальної середньої освіти (далі —освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації школою освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової, базової та повної загальної середньої освіти (далі — Державний стандарт).

Освітня програма Косоньської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст..визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів.

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України»;

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

Спрямованість освітньої програми направлена на

· формування в учнів сучасної наукової картини світу;

· виховання працьовитості, любові до природи;

· розвиток в учнів національної самосвідомості;

· формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства;

· інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;

· рішення задач формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві;

· виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави;

Ключові компетентності

1. Спілкування державною і рідною мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

Наскрізні лінії

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; вони враховуватимуться при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

1. Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.

2. Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

3. Завданням наскрізної лінії «Здоров'я і безпека» є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

4. Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

І. Загальні засади

Тип закладу : загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

Орієнтовна кількість класів: 1-4 кл. – 4; 5-9 кл. – 5; 10-11 кл. – 2.

Орієнтовна кількість учнів: 1-4 кл. –82; 5-9 кл. –99; 10-11 кл. – 53.

Режим роботи закладу:

- мова навчанняугорська;

- режим навчанняп’ятиденний;

- початок занять – о 08.30 годині;

- тривалість уроків у початковій школі, основній та старшій відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»;

- тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778).

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться після основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом.

Для учнів 1–4-х класів створена три ГПД. Робота групи продовженого дня організована відповідно до чинного Положення про группу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (Наказ МОН №677 від 25.06.2018 р. «Про затвердження порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти»).

Робочий навчальний план розроблений на основі типових освітніх програм:

для 1 класу – складена за Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленою під керівництвом О. Я. Савченко; Нова українська школа, затверджена Наказом МОН України від 21.03.2018 № 268.

для 2-4 класів – складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407, таблиця 3.

для 5-9 класів - складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405, таблиця 11.

для 10 класу - складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408, таблиця 2.

для 11 класу - складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406, таблиця 16.

Предмети освітнього рівня сформовані на основі Державних стандартів фізико-математичного профілю ( 10 ,11 кл. ) доповнених за рахунок додаткового часу на поглиблене вивчення предметів, спецкурсів та предметів за вибором, факультативів

У 2-4 класах години варіативної складової відведені на введення окремих курсів « Образотворче мистецтво » та « Музичне мистецтво ».

У 5 класі 1,5 годин відведено на збільшення годин з української мови та 1 година на збільшення годин з угорської мови , у 6 класі введено 1,5 годин на збільшення годин з української мови та 1 година на збільшення годин з угорської мови, у 7 класі окремі курси « Музичне мистецтво » та « Образотворче мистецтво » замінені інтегрованим курсом « Мистецтво», у 7 класі введено 2 години на збільшення годин з української мови та 1 година на збільшення годин з угорської мови, у 8-9 класі введено 2 годин на збільшення годин з української мови, у 8 класі ведена 0,5 години на вивчення історії України, у 7-9 кл. предмет за вибором - історія угорського народу, у 6 класі ведений факультатив 1 година «Уроки з охорони довкілля».

Профільне навчанняв 10 – 11-х класах запроваджено за вибором учнів та батьків згідно з рішенням педагогічної ради (протокол № 10 від 31.08.2018 р.)

У 10-у класі 3 години відведені на збільшення вивчення математики, 1 година відведена на збільшення вивчення угорської літератури.

У 11- х клас навчається з поглибленним вивченням математики та фізики, та введена 1 година на збільшення вивчення хімії та 0,5 година на збільшення вивчення художньої культури.

Структура 2018/2019 навчального року

1. Початок та закінчення навчального року.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2018/2019 навчальний рік розпочнеться 3 вересня 2018 року святом – День знань – і закінчиться не пізніше 1 липня 2019 року.

2. Поділ на семестри.

Навчальні заняття для учнів 1-11 класів організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 03 вересня по 22 грудня 2018 року,

ІІ семестр – з 07 січня по 24 травня 2019 року.

3. Проведення канікул.

Впродовж навчального року для учнів 1-11 класів проводяться канікули:

- осінні - з 29 по 04 листопада 2018 року;

- зимові - з 22 грудня 2018 року по 06 січня 2019 року;

- весняні - з 25 по 31 березня 2019 року.

Школа працює у п’ятиденний робочий тиждень в однозмінний режим роботи для учнів з 8.30 до 18.00 годин.

Тривалість уроків:

у 1 класі – 35 хв.

у 2-4 класах - 40 хв.

у 5-11 класах – 45 хв.

За рішенням педради навчальна практика та навчальні екскурсії проводяться впродовж навчального року.

ІІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Робочий навчальний план Косоньської ЗОШ І-ІІІ ст.. охоплює інваріантну

складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження спецкурсів, курсів за вибором, факультативів та індивідуальних занять.

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин робочого навчального плану. З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими навчальними планами для кожного класу, в повному обсязі.

Варіативна складова навчального плану сформована відповідно до типу навчального закладу, запитів учнів, якісного складу педагогічних кадрів, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення.Години варіативної складової передбачено на курси за вибором, факультативи, та на збільшення вивчення окремих предметів.(додається).

При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

Освітня галузь «Технології» в 5 – 9-х класах реалізується через предмет «Трудове навчання» та предмет інформатика, в 10 – 11-х класах через предмет «Технології».

Предмет «Трудове навчання» реалізується обов’язковими та варіативними модулями враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення предмету. За результатами анкетування учнів та враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення обрано такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура» - « Футбол», « Легка атлетика», «Гімнастика», «Баскетбол», «Гандбол».У 2018-2019 навчальному році визначено такий порядок викладання предметів інваріантної та варіативної складових, на які виділено не цілу (дробову: 0,5; 1,5; 2,5 тощо) кількості годин:

№ з/п

Назва навчального предмету, спецкурсу тощо

Спрямування

Клас

Кількість годин за робочим навчальним планом

Кількість годин

І семестр

ІІ семестр

1

Уроки з охорони довкілля

факультатив

6

1

1

1

2

Угорська мова

Навчальний предмет інваріантної складової

6

3,5

4

3

Угорська мова

Навчальний предмет інваріантної складової

7

2,5

2,5

2,5

3

Українська мова

Навчальний предмет інваріантної складової

7

4,5

4,5

4,5

4

Хімія

Навчальний предмет інваріантної складової

7

1,5

2

1

5

Історія України

Навчальний предмет інваріантної складової

8

1,5

2

1

6

Історія України

Навчальний предмет інваріантної складової

9

1,5

1,5

1,5

7

Географія

Навчальний предмет інваріантної складової

9

1,5

1,5

1,5

8

Основи здоровя

Навчальний предмет інваріантної складової

9

0,5

0,5

0,5

9

Історія угорського народу

Навчальний предмет варіантної складової

9

0,5

0,5

0,5

10

Географія

Навчальний предмет інваріантної складової

10

1,5

1,5

1,5

11

Біологія

Навчальний предмет інваріантної складової

10

1,5

1,5

1,5

12

Історія України

Навчальний предмет варіативної

складової

10

1,5

1,5

1,5

13

Захист Вітчизни

Навчальний предмет інваріантної складової

10

1,5

1,5

1,5

14

Хімія

Навчальний предмет інваріантної складової

10

1,5

1

2

15

Астрономія

Навчальний предмет інваріантної складової

11

0,5

1

0

16

Людина і світ

Навчальний предмет інваріантної складової

11

0,5

0

1

17

Біологія

Навчальний предмет інваріантної складової

11

1,5

1,5

1,5

18

Захист Вітчизни

Навчальний предмет інваріантної складової

11

1,5

1,5

1,5

19

Екологія

Навчальний предмет інваріантної складової

11

0,5

0,5

0,5

20

Історія України

Навчальний предмет інваріантної складової

11

1,5

1,5

1,5

Перелік навчальних годин

для вивчення предметів варіативної складової робочого навчального плану Косоньської ЗОШ І-ІІІ ст. у 2018-2019 навчальному році

(назва ЗНЗ)

№ з/п

Клас

Вид

(спецкурс, курс за вибором, факультатив, індивідуальне заняття)

Назва

Програма, коли і ким надано гриф/схвалення

Кількість годин

фактично

За програмою

Основна школа

1.

5

Факультатив

Екологічна абетка

Лист МОН від 20.12.2013,№ 1/11-20183

0,5

1

2.

7

Предмет за вибором

Історія угорського народу

народу

Затверджено ЗІППО №5,від 27.10.2008

1 тг.

1 тг.

3.

8

Предмет за вибором

Історія угорського народу

народу

Затверджено ЗІППО №5,від 27.10.2008

1 тг.

1 тг.

4.

9

Предмет за вибором

Історія угорського народу

народу

Затверджено ЗІППО №5,від 27.10.2008

0,5 тг.

0,5 тг.

ІV. Перелік навчальних програм

І ступінь

1 клас

Предмет

Програма

Українська мова

Угорська мова

Іноземна мова (анг.)

Математика

Я досліджую світ

Технології

Музичне мистецтво,

Образотворче мистецтво

Фізична культура

Типова освітня програма початкової освіти (автор Савченко О.Я)

Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 “Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти”

2 клас

Предмет

Програма

Українська мова

Угорська мова

Літературне читання

Іноземна мова (англ.)

Математика

Природознавство

Я у світі

Музичне мистецтво,

Образотворче мистецтво

Трудове навчання

Інформатика

Основи здоров'я

Фізична культура

Навчальні програми для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 12.09.2011 № 1050.Зміни до таких програм: «Українська мова», «Угорська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я») НаказМіністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

3 клас

Предмет

Програма

Українська мова

Угорська мова

Літературне читання

Іноземна мова (англ.)

Математика

Природознавство

Я у світі

Музичне мистецтво,

Образотворче мистецтво

Трудове навчання

Інформатика

Основи здоров'я

Фізична культура я

Навчальні программами для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 12.09.2011 № 1050.Зміни до таких програм: «Українська мова», «Угорська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я») НаказМіністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

4 клас

Предмет

Програма

Українська мова

Угорська мова

Літературне читання

Іноземна мова (англ.)

Математика

Природознавство

Я у світі

Музичне мистецтво,

Образотворче мистецтво

Трудове навчання

Інформатика

Основи здоров'я

Фізична культура

Навчальні программами для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 12.09.2011 № 1050.Зміни до таких програм: «Українська мова», «Угорська мова» «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я») НаказМіністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

ІІ ступінь

5 клас

Предмет

Програма

Укр. мова

Українська мова 5-9 кл. - Програма з поглибленим вивченням української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання. − ЗІППО 2014 авт. Гнаткович Т.Д., Лукач А.Ю.(зі змінами, наказ МОН від 07.06.2017р. №804)

Укр. література

Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Угорська мова

Навчальна програма Угорська мова та література 5-9 наказ МОН України від 07.06.2017 р. №804 (зі змінами)

Література (інтегрований курс)

Навчальна програма Угорська мова та література 5-9 наказ МОН України від 07.06.2017 р. №804 (зі змінами)

Іноземна мова (англ,)

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

Математика

Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

Природознавство

Програма з природознавства для загальноосвітніх навчальних закладів

5 клас 2017 рік (наказ МОН України від 07.06. 2017 №804)

Історія України.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804

Трудове навчання

Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017№804

Основи здоров’я

Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№804

Інформатика

Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

Фізична культура

Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

6 клас

Предмет

Програма

Укр. мова

Українська мова 5-9 кл. - Програма з поглибленим вивченням української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання. − ЗІППО 2014 авт. Гнаткович Т.Д., Лукач А.Ю.(зі змінами, наказ МОН від 07.06.2017р. №804)

Укр. література

Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Угорська мова

Навчальна програма Угорська мова та література 5-9 наказ МОН України від 07.06.2017 р. №804 (зі змінами)

Література (інтегрований курс)

Навчальна програма Угорська мова та література 5-9 наказ МОН України від 07.06.2017 р. №804 (зі змінами)

Математика

Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

Іноземна мова (англ,)

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

Біологія

Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Географія

Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Історія України. Всесвітня історія.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804

Трудове навчання

Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017№804

Основи здоров’я

Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80

Інформатика

Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

Фізична культура

Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804

Музичне мистецтво Образотворче мистецтво

Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

7 клас

Предмет

Програма

Укр. мова

Українська мова 5-9 кл. - Програма з поглибленим вивченням української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання. − ЗІППО 2014 авт. Гнаткович Т.Д., Лукач А.Ю.(зі змінами, наказ МОН від 07.06.2017р. №804)

Укр. література

Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Угорська мова

Навчальна програма Угорська мова та література 5-9 наказ МОН України від 07.06.2017 р. №804 (зі змінами)

Література (інтегрований курс)

Навчальна програма Угорська мова та література 5-9 наказ МОН України від 07.06.2017 р. №804 (зі змінами)

Алгебра

Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

Геометрія

Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

Іноземна мова (англ.)

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

Біологія

Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Географія

Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Хімія

Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Фізика

Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804

Історія України

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804

Всесвітня історія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804

Трудове навчання

Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017№804

Основи здоров’я

Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80

Інформатика

Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

Фізична культура

Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804

Музичне мистецтво Образотворче мистецтво

Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

8 клас

Предмет

Програма

Укр. мова

Українська мова 5-9 кл. - Програма з поглибленим вивченням української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання. − ЗІППО 2014 авт. Гнаткович Т.Д., Лукач А.Ю.(зі змінами, наказ МОН від 07.06.2017р. №804)

Укр. література

Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Угорська мова

Навчальна програма Угорська мова та література 5-9 наказ МОН України від 07.06.2017 р. №804 (зі змінами)

Література (інтегрований курс)

Навчальна програма Угорська мова та література 5-9 наказ МОН України від 07.06.2017 р. №804 (зі змінами)

Алгебра

Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

Геометрія

Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

Іноземна мова (англ.)

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

Біологія

Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Географія

Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Хімія

Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Фізика

Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804

Історія України

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804

Всесвітня історія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804

Трудове навчання

Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017№804

Основи здоров’я

Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80

Інформатика

Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

Фізична культура

Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804

Мистецтво

Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

9 клас

Предмет

Програма

Укр. мова

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Укр. література

Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Угорська мова

Навчальна програма Угорська мова та література 5-9 наказ МОН України від 07.06.2017 р. №804 (зі змінами)

Література (інтегрований курс)

Навчальна програма Угорська мова та література 5-9 наказ МОН України від 07.06.2017 р. №804 (зі змінами)

Алгебра

Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

Геометрія

Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

Іноземна мова (англ.)

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

Біологія

Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Географія

Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Хімія

Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Фізика

Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804

Історія України

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804

Всесвітня історія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 р. №804

Правознавство

Правознавство. Практичний курс. 9 клас. (авт. Ремех Т.О., Пометун О.І.). Програма, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

Трудове навчання

Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

Основи здоров’я

Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80

Інформатика

Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

Фізична культура

Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804

Мистецтво

Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

ІІІ ступінь

10 кл.

Предмет

Програма

Укр. мова

Українська мова. 10-11 класи. Навчальна програма для ЗЗСО з угорською мовою навчання,( затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 23.10.2017 № 1407.)

Укр. література

Українська література. 10-11 класи. Навчальна програма для ЗЗСО затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 23.10.2017 № 1407.)

Алгебра

Математика. Навчальна програма для ЗЗСО затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 23.10.2017 № 1407.)

Геометрія

Математика. Навчальна програма для ЗЗСО затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 23.10.2017 № 1407.)

Угорська мова

Угорська мова 10-11 класи - Навчальна програма для ЗЗСО затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 23.10.2017 № 1407.)

Угорська література

Література (інтегрований курс). 10-11 класи - Навчальна програма для ЗЗСО затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 23.10.2017 № 1407.)

Англійська мова

Іноземні мови . Навчальна програма для ЗЗСО затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 23.10.2017 № 1407.)

Біологія

Біологія. Навчальна програма для ЗЗСО затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 23.10.2017 № 1407.)

Географія

Навчальна програма для ЗЗСО затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 23.10.2017 № 1407.)

Хімія

Хімія. Навчальна програма для ЗЗСО затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 23.10.2017 № 1407.)

Екологія

Рівень стандарту Навчальна програма для ЗЗСО затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 23.10.2017 № 1407.)

Фізика

Астрономія

Фізика та астрономія Навчальна програма для ЗЗСО затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 23.10.2017 № 1407.)

Історія України

Історія України. Навчальна програма для ЗЗСО затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 23.10.2017 № 1407.)

Громадянська освіта

Громадянська освіта. Навчальна програма для ЗЗСО затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 23.10.2017 № 1407.)

Всесвітня історія

Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи. Навчальна програма для ЗЗСО затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 23.10.2017 № 1407.)

Захист Вітчизни

Захист Вітчизни. 10-11 класи Навчальна програма для ЗЗСО затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 23.10.2017 № 1407.)

Інформатика

Навчальна програма для ЗЗСО затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 23.10.2017 № 1407.)

Фізична культура

Рівень стандарту

Навчальна програма для ЗЗСО затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 23.10.2017 № 1407.)

Мистецтво

Художня культура. 10 – 11-х класи. Навчальна програма для ЗЗСО затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 23.10.2017 № 1407.)

Зарубіжна література

10 – 11-х класи. Навчальна програма для ЗЗСО затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 23.10.2017 № 1407.)

11 клас

Предмет

Програма

Укр. Мова

Українська мова. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання,( затверджена наказом Міністерства від 14.07.2016 № 826.)

Укр. Література

Українська література. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів затверджена наказом МОН від 14.07.2016 № 826.

Алгебра

Математика. Навчальні програми для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, поглиблене вивчення). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826

Геометрія

Математика. Навчальні програми для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, поглиблене вивчення). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826

Угорська мова

Угорська мова 10-11 класи – за програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 14.07.2016 № 826

Література інтегрований курс

Література (інтегрований курс). 10-11 класи – за програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 14.07.2016 № 826

Англійська мова

Іноземні мови . Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. (Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень). Лист МОН від 22.02.2008 № 122

Біологія

Біологія. Програма для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 № 826

Географія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень). Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021

Хімія

Хімія. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 № 826).

Екологія

Рівень стандарту (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826)

Фізика

Астрономія

Фізика та астрономія. Програми профільного навчання для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України №1021від 28.10.2010 р. Зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07. 2016 р. № 826

Історія України

Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи. Програми, затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 14.07.2016 р. № 826.

Захист Вітчизни

Захист Вітчизни. 10-11 класи. Програми, затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 14.07.2016 р. № 826.

Людина і світ

Рівеь стандарту / Академічний рівень (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826)

Всесвітня історія

Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи. Програми, затверджені наказом Міністерства від 14.07.2016 р. № 826.

Технології

Технології. 10-11 класи (авт.: А. Терещук та інші).

Економіка

Рівень стандарту (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826)

Інформатика

Рівень стандарту (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826)

Фізична культура

Рівень стандарту

Навчальна програма «Фізична культура. 10-11 кл.» розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14 січня 2004 р.

Художня культура

Художня культура. 10 – 11-х класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

В.о.директора школи Яноші А.А.

V. Організація індивідуального навчання у школі на 2018-2019 н.р.

Індивідуальні навчальні плани складені за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти І ст.. для дітей з особливими освітнімі потребами, наказ МОН №693 від 25.06.2018 р. та за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІІ ст.. для дітей з особливими освітнімі потребами, наказ МОН № 627 від 12.06.2018 р.

Навчання учня 3 класу Мезев Давіда та учениці 4 класу Сюч Вікторії здійснюється за програмою інтенсивної педагогічної корекції ( для дітей з затримкою психічного розвитку), з розрахунком 10 годин на тиждень, згідно Положенню про індивідуальне навчання в загальноосвітніх навчальних закладах затвердженою наказом МОН України від 12.01.2016 №8 (зі змінами від 06.06.2016 р. № 624. та від 24.04.2017 р. №635)

Кількість годин на викладання окремих предметів встановлюється в межах вищевказаних норм, виходячи з психолого-педагогічної доцільності. Тривалість уроків 40 хв., тривалість перерв між уроками визначається індивідуально з урахуванням психофізичних особливостей учня.

Навчання учениці 10 класу Балло Болгарки здійснюється за програмою для дітей із порушенням опорно-рухового апарату з розрахунком 16 годин на тиждень, згідно Положенню про індивідуальне навчання в загальноосвітніх навчальних закладах затвердженою наказом МОН України від 12.01.2016 №8 (зі змінами від 06.06.2016 р. № 624. та від 24.04.2017 р. №635)

Кількість годин на викладання окремих предметів встановлюється в межах вищевказаних норм, виходячи з психолого-педагогічної доцільності. Тривалість уроків 45 хв., тривалість перерв між уроками визначається індивідуально з урахуванням психофізичних особливостей учня.

Кiлькiсть переглядiв: 415

Коментарi